1. Bendrosios nuostatos

1.1 Ši privatumo politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.
1.2 Ši privatumo politika reglamentuoja MB Sonatos komunikacijos projektai elektroninės parduotuvės (toliau – www.sonatadirsyte.lt ) ir www.sonatadirsyte.lt kliento (toliau – Tavo) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.3 Tavo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1.4 Elektroninei parduotuvei www.sonatadirsyte.lt nurodydamas (-a) savo asmens duomenis, sutinki, kad www.sonatadirsyte.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
1.5 www.sonatadirsyte.lt įsipareigoja parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Tu esi jaunesnis nei 18 metų, gali pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2.  Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
2.1 www.sonatadirsyte.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
2.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
2.1.3 Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
2.1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
2.1.5 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.2  www.sonatadirsyte.lt  gerbia kiekvieno teisę į privatumą. Tavo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės prekės pirkimo formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tik šiems tikslams:

2.2.1 apdoroti Tavo prekių užsakymus;
2.2.2 išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
2.2.3 spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
2.2.4 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1.www.sonatadirsyte.lt turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims 2.2 dalyje išdėstytiems tikslams įgyvendinti.
3.1. www.sonatadirsyte.lt neturi teisės perduoti Tavo asmens duomenų trečiosioms šalims, negavęs Tavo atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka.

4. Registracijos pateikimo taisyklės

4.1 Registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje pateikei netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Tavo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Tavo galimybes naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis.

5. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
5.1 Turi teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją, pareikalauti, kad informacija būtų ištrinta,  pranešdamas (-a) apie tai adresu sonata.dirsyte@gmail.com

6. Slapukai (angl. cookies)
6.1 Informuojame, jog tam, kad galėtume Tau pasiūlyti visavertes paslaugas, Tavo kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Tave, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Bet kada gali peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Tavo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Tau gali būti neprieinamos. Naudodamasis (-i) www.įgyvendink.lt paslaugomis sutinki su tuo, kad Tavo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsi atšaukti, pakeisdamas (-a) savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamasis (-i) į mus svetainėje skelbiamais kontaktais.

7. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos
7.1 www.sonatadirsyte.lt  turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politikos sąlygas apie tai pranešdami savo e-parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis tinklapio www.įgyvendink.lt paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami remiantis LR įstatymais.

Jeigu turi klausimų ar pasiūlymų, rašykite sonata.dirsyte@gmail.com